Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

SBF:s Miljöstipendium

0

För innovativa miljöförbättringar inom begravningsverksamheten.

Fondens ändamål är att ge engångsstipendier för personer eller företag som vill utveckla lösningar för begravningsverksamheten som är mindre miljöbelastande eller miljöförbättrande än nuvarande lösningar.

Hur du ansöker om SBF:s Miljöstipendium

Din ansökan mailas till info@memento.se med "Stipendieansökan" skrivet i ämnesraden. Beslut om stipendier tas två gånger per år i februari samt i oktober. För att din ansökan ska behandlas ska den ha inkommit senast den 31 januari eller 30 september aktuellt år. Ansökan ska förutom din miljöförbättrande lösning innehålla tidsperiod och vilken typ av kostnader som ska täckas. 
Ansökningsbeloppet kan inte vara högre än ett prisbasbelopp och utbetalas som en engångssumma. 

Miljöstipendiets stadgar

§1  Stipendiets syfte och ändamål är: ”För innovativa miljöförbättringar inom begravningsverksamheten”
 
§2  Medel som betalas in till SBFs Miljöfond regleras av stadgar i detta kapitel och benämns nedan som Fonden.
 
§3  Fonden instiftades 2022 till SBFs 100-års jubileum. Fondens ändamål är att ge engångsstipendium till i Sverige mantalsskrivna fysiska personer och juridiska personer registrerade hos bolagsverket som efter ansökan avser att utveckla lösningar för begravningsverksamheten som är mindre miljöbelastande än nuvarande praxis alternativt miljöförbättrande.
 
§4  Fondens medel erhålles genom gåvor, bidrag, testamente eller på andra sätt. Dessa medel jämte avkastningen på dem skall, sedan uppkommande administrationskostnader och skatter täckts och skälig andel fonderats, användas för fondens ändamål.
 
§5  SBFs styrelse tar beslut två gånger per år (februari och oktober) om beviljande  stipendium och dess förutsättningar. Efter propåer från stipendiemottagare kan förutsättningar för stipendium ändras under stipendieperioden. Ansökan kan skickas in av vem som helst som har en idé som främjar stipendiets syfte och mål.
Stipendium till styrelseledamot eller närstående person eller bolag får inte ges.
 
§6 Stipendieansökan skall innehålla tidsperiod och vilken typ av kostnader som ska täckas. Ansökan ska vara SBF tillhanda minst en månad före angivet styrelsemöte.
 
§7 Ansökningsbeloppet kan inte vara högre än ett prisbasbelopp och går endast att ansökas om en gång och utbetalas alltid som en engångsersättning.      
 
§8 Mottagare av stipendium skall senast 12 månader efter mottaget stipendie redovisa hur utbetalat belopp använts och resultat.

§9 Fondens medel skall bokföras i SBF enligt gällande normgivning men också bokföringsmässigt helt kunna särskiljas från SBF i övrigt. Även om transfereringar kan göras genom SBFs vanliga kanaler skall fondens likvida medel förvaras på för fonden specifika finansiella instrument, bankkonton etc.
 
§10 Styrelsen skall till SBFs årsmöte årligen redogöra kring stipendium som utbetalats och resultat av avslutade stipendieperioder jämte fondens balans och resultaträkning.
 
§11 Beslut om eventuell avveckling av SBFs miljöfond tas av SBFs årsmöte efter förslag  från styrelsen.