Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Skriva Testamente

0

Ett testamente är ett juridiskt dokument som upprättas av en person, kallad testator, för att uttrycka sina önskemål om fördelningen av sin egendom efter sin död. Genom att upprätta ett testamente kan du som testator bestämma vem som ska ärva dina tillgångar och i vilken utsträckning.

Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är för att man vill:

  • Skydda make, maka/sambo
  • Göra barnens arv till enskild egendom
  • Ändra arvsordningen

De flesta har anledning att skriva ett testamente men det är alltid bra att ta hjälp av en auktoriserad boutredare eller jurist. Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att bli giltigt och inte strida mot de skyddsregler för närstående som finns angivna i lagen, den s.k. Ärvdabalken. 

Testamente går före arvsrätt

Arvsrätten är de lagstadgade reglerna som bestämmer vilka närstående personer som har rätt att ärva egendom från en avliden person. Reglerna enligt arvsrätten gäller om det inte finns något testamente.
När det finns ett giltigt testamente har testatorn rätt att fördela viss egendom enligt sina önskemål, till specifika personer eller organisationer som annars inte skulle ha rätten till arv.

Exempel: Om du vill ge en välgörenhetsorganisation en del av ditt arv så måste du upprätta ett testamente. Om du har flera barn men vill att ett av dem ska ärva sommarstugan så behövs ett testamente. 

Kan man testamentera bort allt?

Om du inte har någon make/maka eller bröstarvingar (barn, barnbarn eller barnbarnsbarn) så kan du i princip fritt testamentera bort all din egendom till vem eller vilka du önskar.
Om du är gift och/eller har bröstarvingar, finns det lagstadgade regler som begränsar testatorns möjlighet att helt och hållet göra barn arvlösa. Bröstarvingar har en så kallad laglottsrätt – en förmånsskyddad del av arvet. Det innebär att de har rätt till en viss del av arvet även om de inte nämns i testamentet. Laglotten är vanligtvis hälften av den andel som de skulle ha ärvt enligt den vanliga arvsrätten.

Funderar du på de här frågorna, hur du vill fördela ditt arv, så är det alltid bra att rådfråga en auktoriserad boutredare eller jurist. Reglerna är många och kan upplevas krångliga. 

Testamente enskild egendom

I vissa situationer kan det vara önskvärt att göra ett barns arv till enskild egendom, vilket innebär att barnet inte delar arvet med sin make eller maka. Detta kan vara fallet när föräldrarna vill säkerställa att deras barns arv förblir i barnets ägo och inte blir en del av den gemensamma egendomen i äktenskapet. 

Exempel: Mina två barn ärver mig. Men jag vill skydda dem från att halva arvet tillfaller deras respektive om de skulle skilja sig. 

Få hjälp med Testamente av jurist

Oavsett vilket eller vilka skäl det finns för att skriva testamente bör man söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall eftersom man inte känt till de lagregler som påverkar arvet.  Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår.

Originaltestamenten finns inte registrerat vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte. En auktoriserad begravningsbyrå erbjuder trygg förvaring och bevakning av testamente med tjänsten Dokumentbevakning. Vid dödsfall meddelas då anhöriga om att ett testamentets finns.

Hitta en begravningsbyrå nära dig som hjälper dig att skriva testamente >>

Läs mer i våra broschyrer nedan.