Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Fördjupning lagar

0

Här finner du länkar till olika aktörer sammankopplade med begravningsbranschen. Det kan t.ex. gälla Huvudmannaskapet som Svenska kyrkan har förutom i Stockholm och Tranås eller lagstiftningen.

Författningar, anvisningar, rekommendationer och skrivelser

Socialstyrelsen>>

Sveriges kommuner och regioner>>

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund>>

Svenska kyrkans arbetsgivarfrågor >>

Inom begravningsverksamheten

SFS 1990:1144 Begravningslag>>
Om huvudmannaskapet och skyldigheten att tillhandahålla gravplats, att föra gravbok, om krematorier, om intyg för gravsättning eller kremering, om tvister mellan efterlevande, om tiden för kremering och gravsättning, utlämnande av aska, upplåtelse, förnyelse och överlåtelse av gravrätt, gravanordningar, begravningsavgift, begravningsombud mm.


SFS 1990:1147 Begravningsförordning>>
I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till begravningslagen (1990:1144).

Inom hälso- och sjukvårdens område

Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763>>
Det är sjukvårdens ansvar att ta hand om avlidna

1 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. Även barn som mister någon ska tas om hand av sjukvården vid dödsfall

2 g § Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med
1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Lag (2009:979).


Lag om transplantation SFS 1995:831>>
Denna lag innehåller bestämmelser om ingrepp för att ta till vara organ eller annat biologiskt material från en levande eller avliden människa för behandling av sjukdom eller kroppsskada hos en annan människa (transplantation) eller för annat medicinskt ändamål. Lagen innehåller också bestämmelser om användning av vävnad från ett aborterat foster och förbud mot vissa förfaranden med biologiskt material.


Lag om obduktion, SFS 1995:832>>
Lag om obduktion handlar, förutom rätten att neka obduktion, även om ingrepp som balsamering och pacemaker.
5 § Vid en obduktion får organ och annat material tas ut ur kroppen för undersökning, om det behövs för att syftet med obduktionen skall kunna tillgodoses. Biologiskt material skall läggas tillbaka i kroppen när obduktionen har slutförts, om inte syftet med obduktionen kräver att materialet tas till vara för undersökning under en längre tid.

24 § Kroppen efter en avliden får balsameras om det av sanitära skäl är nödvändigt för att kroppen skall kunna bevaras till dess kremering eller gravsättning sker eller om den skall tas i anspråk för anatomisk dissektion. Balsamering får också ske på begäran av den som enligt 5 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144) ordnar med gravsättning.
Den som beslutar om balsamering enligt 24 § första stycket obduktionslagen ansvarar för att åtgärden är nödvändig av sanitära skäl. Balsamering får då äga rum oberoende av den avlidnes eller dennes närståendes inställning. De närstående bör dock enligt lagens förarbeten underrättas om den tilltänkta åtgärden.


Patientsäkerhetslagen (2010:659)>>
6 Kap. 8 § Om en patient har avlidit ska den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen fullgöra sina uppgifter med respekt för den avlidne. Närstående ska visas hänsyn och omtanke.


Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område SFS 1998:531>>
2 kap. 3 § Om en patient har avlidit skall den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen fullgöra sina uppgifter med respekt för den avlidne. De efterlevande skall visas hänsyn och omtanke.


Lag om kriterier för bestämmande av människans död SFS 1987:269>>
”En människa är död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort"

Inom socialtjänstområdet

Begravningslagen>>
5 kap. Gravsättning och kremering, Ordnandet med gravsättning m.m.
2 §Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, skall den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där dödsfallet inträffade. För kostnaderna har kommunen rätt till ersättning av dödsboet. Lag (1991:496).


Socialtjänstlagen>>
4 kap. Rätten till bistånd
1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. (”övrigt” omfattar bl.a. begravningskostnader).
Hur socialtjänsten ska tillämpa lagstiftningen framgår bl.a. av Socialstyrelsens författningar och anvisningar:


Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd samt Ekonomiskt bistånd, handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen 2013.>> 
”Förutom kostnader för det som hör samman med att ta hand om stoftet och begravningsakten, kan biståndet även omfatta kostnaderna för en gravsten med inskription och transport till gravplats i Sverige. I allmänt vedertagna begravningstraditioner får även en viss blomdekoration och en enklare förtäring för en mindre krets av sörjande anses ingå.”


När det gäller ekonomiskt bistånd tar många kommuner tyvärr lagen i egna händer genom s.k. egna normer som inte överensstämmer med lagstiftningen. Följden blir att dödsboet måste överklaga kommunens beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Övriga lagar 

Övriga lagar och förordningar som berör begravningsverksamheten:

Ärvdabalken>>
18 kap. 2§ reglerar anhörigs skyldighet att informera alla dödsbodelägare. Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den som i annat fall har att förvalta boet, skall egendomen, om den ej står under vård av förmyndare, syssloman eller annan, vårdas av delägare som sammanbodde med den avlidne eller annars kan ta hand om egendomen. Den som har tagit hand om egendomen skall genast underrätta övriga delägare om dödsfallet och, om det behövs god man för någon delägare, göra anmälan hos överförmyndaren enligt 11 kap. föräldrabalken. Vad som har sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.


Brottsbalken>>
16 Kap. Brott mot griftefrid, 10 § Den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens aska, öppnar grav eller eljest gör skada eller ofog på kista, urna, grav eller annat de dödas vilorum eller på gravvård, döms för brott mot griftefrid till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1993:207).


SFS 1998:1276 Trafikförordning>>
2 kap. 6§ En trafikant får inte bryta eller på annat sätt hindra en militärkolonn, en kolonn av fordon som tillhör den kommunala organisationen för räddningstjänst, en grupp av barn under ledares uppsikt, ett begravningsfölje eller någon annan procession.
Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck.