Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Svenska kyrkan - kristen begravning

0

Svenska kyrkans begravningsordning är en väldefinierad ceremoni som följer en fastställd struktur, men samtidigt tillåter utrymme för vissa personliga kompletteringar och val. Här är en utförlig beskrivning av en kristen begravning enligt Svenska kyrkans ordning:

Förberedelser och ankomst till ceremonin:

 • Begravningsceremonin inleds ofta med klockringning som markerar att en begravning är på väg att äga rum. Denna traditionella ljudsignal meddelar församlingen om den kommande händelsen. Ingångsmusik spelas när deltagarna samlas i kyrkan eller kapellet.
 • Om så önskas kan det finnas möjlighet till extrasång eller extra musikaliska inslag, såsom solosånger eller instrumentala stycken, som passar den avlidnes önskemål och familjens preferenser.
   

Själva begravningsakten:

 • Psalmsång är en viktig del av ceremonin och ger deltagarna möjlighet att uttrycka sin tro, tröst och hopp genom sång.
 • Griftetalet hålls av prästen och är en tid för att reflektera över den avlidnas liv, minnen och betydelsen av döden i en kristen kontext.
 • Bön är en central del av begravningen, där deltagarna ber för den avlidna och de sörjande. Herrens bön, även känd som Fader vår, kan ofta reciteras eller sjungas under ceremonin.
 • Överlåtelsen är en symbolisk handling där prästen överlämnar den avlidnas kropp till den sista vilan, vanligtvis med tre skovlar jord eller genom att göra korstecknet över kistan.
 • Bibelläsning är en ytterligare andlig komponent i ceremonin som ger tröst och perspektiv.
 • Efter bibelläsningen återkommer psalmsång och avslutas med en begravningsbön.

Avslutning och utgång:

 • Beroende på om begravningen är en jordbegravning eller efterföljande kremation, finns det en viss variation i avslutningen av ceremonin.
 • Vid en kremations begravning kan avslutningen ske antingen i kyrkan/kapellet eller i närheten av kistan som bär ut för transport till krematoriet.
 • Deltagarna har möjlighet att ta avsked genom att gå fram till kistan med ord eller blommor som en sista akt av respekt och kärlek.
 • Slutbönen markerar det avslutande ögonblicket av den formella ceremonin.
 • En välsignelse avslutar ceremonin, och prästen kan uttrycka önskemål om frid och tröst för de sörjande.
 • Extra sång eller musik kan inkluderas om det är önskemål från familjen eller om det passar den avlidnes önskemål.
 • Ceremonin avslutas med utgångsmusik, och de närmast anhöriga brukar vara de första som lämnar ceremonin, följda av övriga deltagare.

Avslutning vid jordbegravning:

 • Vid en jordbegravning är processen något annorlunda när det gäller sänkningen av kistan och avskedstagande vid graven.
 • Välsignelsen och psalmsången fortsätter som en del av den avslutande riten.
 • Kistan bärs ut under orgelmusik eller musikaliska inslag och möts eventuellt av klockringning.
 • De närmast anhöriga går närmast efter kistan till graven, där kistan sänks.
 • Deltagarna har möjlighet att ta avsked med blommor eller ord när kistan sänks i graven.
 • Slutbönen uttalas och de anhöriga lämnar graven, följt av de övriga deltagarna.
 • Klockringning markerar slutet på ceremonin, och de som närvarar kan välja att delta i begravningståget till graven eller återvända till kyrkan/kapellet för eventuell förtäring eller efter-ceremoni aktiviteter. Svenska kyrkans begravningsordning ger en strukturerad och meningsfull ram för att hedra och minnas den avlidna inom den kristna tron och traditionen.