Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Reklamationsnämnden Stadgar

§1 Reklamationsnämnden
SBF:s reklamationsnämnd är bildad av styrelsen i SBF på uppdrag av de begravningsbyråer inom landet som är anslutna till SBF. Ändring och tillägg av dessa stadgar görs av SBF:s styrelse.

§2 Uppgifter SBF:s reklamationsnämnd har till uppgift att efter anmälan självständigt bedöma frågor rörande de auktoriserade medlemsbyråernas agerande och ansvar gentemot sina uppdragsgivare, dvs allmänheten, i samband med begravningsuppdrag.

§3 SBF:s reklamationsnämnd avger på begäran av uppdragsgivare eller medlemsbyrå yttrande huruvida viss åtgärd från medlemsbyrås sida kan anses vara förenlig med god affärssed i samband med ett begravningsuppdrag.

§4 SBF:s reklamationsnämnds bedömningar grundas i första hand på förbundets stadgar samt normerna i den normskrift som gäller för medlemskap i SBF, den sk Praktikan. Vid sin bedömning beaktar SBF:s reklamationsnämnd också andra regelkällor av såväl rättslig - t ex Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716 och Konsumentköplagen SFS 1973:877 - som utomrättslig natur.

§5 OrganisationSBF:s reklamationsnämnd består av ordförande, fyra ledamöter och fyra suppleanter.

§6 Ledamöterna i SBF:s reklamationsnämnd utses av SBF:s styrelse för en mandatperiod om två kalenderår vardera. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång, utses annan för återstående mandattid.

§7 SBF:s reklamationsnämnd utser inom sig vice ordförande och sekreterare.

§8 I SBF:s reklamationsnämnd skall ingå en expert i konsumentfrågor, ytterligare en representant från konsumentledet, en representant från SBF, en erfaren begravningsentreprenör och en jurist.

§9 Verksamheten

Ansökan om yttrande görs skriftligen till nämnden. I denna skall klart anges vad som påtalas samt de omständigheter på vilka talan grundas. Ansökan skall av nämnden delges den byrå mot vilken den riktar sig för skriftligt svaromål.

§10 Sammanträden och beslut

SBF:s reklamationsnämnd sammanträder minst en gång om året och i övrigt när verksamheten så påkallar.

§11 SBF:s reklamationsnämnd är beslutför när vid ärendes handläggning ordförande eller vice ordförande samt minst två av ledamöterna (varav minst en från konsumentledet eller expert i konsumentfrågor) eller suppleanter som trätt in för frånvarande ledamöter deltar i beslutet.

§12 Som beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande respektive vice ordföranden biträder.

§13 Angående jäv mot ordföranden, vice ordföranden, ledamot eller suppleant tillämpas vad som är stadgat i lagen om skiljemän beträffande jäv mot skiljemän.

§14 Protokoll

Vid sammanträde förs protokoll, vari bl a antecknas de närvarande, ärendenas beskaffenhet, fattade beslut och skiljaktig mening. Yttrande fogas vid protokollet som bilaga. Protokollet justeras av ordföranden.

§15 Yttrande

Yttrande avges skriftligen. I detta skall ingå ärendets beskaffenhet och bakgrund, rekommendation, motivering till beslut samt uppgift om vilka som deltagit i beslutet och skiljaktig mening. Därutöver skall i yttrande anges återstående möjligheter för parterna att få ärendet prövat, t ex i ARN (Allmänna Reklamationsnämnden). Yttrande skall utan dröjsmål tillställas parterna samt SBF:s styrelse. Det ankommer på SBF:s styrelse att, med anledning av nämndens yttrande, vidta eventuella åtgärder.

§16 Sekretess och tystnadsplikt

Handling i ärende som kommit SBF:s reklamationsnämnd tillhanda samt innehållet i sådan handling får ej lämnas ut till utomstående.

§17 Den som deltagit i handläggningen av ärende i SBF:s reklamationsnämnd får inte för utomstående röja vad som förekommit vid överläggning i ärendet eller vad protokoll eller yttrande innehåller, innan yttrandet kommit parterna tillhanda. Ärendets identitet skall vara sekretessbelagt. Nämnden kan dock för bedömningen av visst ärende, behöva inhämta kunskap från utomstående expertis. I ett sådant fall gäller sekretessen och tystnadsplikten även för den/dessa personer.

§18 Administrativa bestämmelser

Nämndens verksamhet finansieras genom SBF.

§19 Skadestånd

Nämnden kan i samband med avgivande av yttrande i visst ärende rekommendera medlemsbyrå att ersätta uppdragsgivare för skada som denne lidit med anledning av byråns handlande. Kan någon ekonomisk skada ej påvisas, kan byrån rekommenderas att utge ersättning för sveda och värk med ett belopp som nämnden uppskattar som skäligt.

§20 Skulle medlemsbyrån inte rätta sig efter nämndens rekommendation att utge skadestånd, ersätts uppdragsgivaren med motsvarande belopp ur SBF:s garantifond.

§21 Skulle det, i samband med prövning av ett ärende, fastslås att kommunen/församlingen och ej byrån skall lastas för skadan kan nämnden rekommendera kommunen/församlingen att utge skadestånd enligt de grunder som nämns i § 19.

§22 Skulle kommunen/församlingen inte rätta sig efter nämndens rekommendationer att utge skadestånd, ersätts uppdragsgivaren med motsvarande belopp ur SBF:s garantifond.