Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Framtidsfullmakt

0

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.

Fullmakten finns för ett framtida behov där du utser en person som tar över dina angelägenheter. Tanken är att framtidsfullmakten då blir ett alternativ till att utse god man eller förvaltare och att det ger enskilda personer större integritet och inflytande över sina ekonomiska och personliga angelägenheter.

Det finns formella krav på innehåll, utformning och bevittning av framtidsfullmakt och en rekommendation är att du tar kontakt med en auktoriserad begravningsbyrå/boutredare för att upprätta ett sådant dokument.

Vad gäller när man är gifta?

Även om man är gift så är det viktigt med framtidsfullmakt. Det är inte automatiskt givet att en make har rätt eller befogenhet att ta hand om den andra makens angelägenheter om den ena t. ex. skulle få en allvarlig sjukdom och inte har förmågan att meddela sig själv. Båda makarna kan upprätta varsin framtidsfullmakt där den andra maken utnämns som fullmaktshavare. Detta ger möjlighet för varje make att bestämma över tillgångar som pengar, hus med mera.

Framtidsfullmakt vid dödsfall


En framtidsfullmakt är en fullmakt som vanligtvis gäller under den period då personen som har
upprättat fullmakten är vid liv men inte längre kan fatta egna beslut på grund av sjukdom eller
oförmåga. Om personen som har upprättat en framtidsfullmakt avlider så upphör vanligtvis
fullmakten. Vad som ska hända med tillgångarna efter en persons död regleras istället genom att
upprätta ett testamente.

Framtidsfullmakt istället för god man


Tidigare har endast systemet med god man använts för de personer som av olika skäl inte kan
ta hand om sina angelägenheter. Det systemet finns fortfarande kvar och är bra t ex för äldre
eller funktionshindrade som kanske inte har någon anhörig som kan hjälpa till att betala
räkningar etc.
När man är gift eller sambo så kanske det inte är så bekvämt att bli underställd en god man om
den andre skulle drabbas av allvarlig sjukdom och inte kan meddela sig själv. En
framtidsfullmakt ger en större självständighet och flexibilitet då du själv bestämmer över
situationen.

Framtidsfullmakt och försäljning av fastighet


Lantmäteriet gjorde 2023 en ny tolkning av jävsreglerna gällande framtidsfullmakter där det
kan bli svårt att sälja en gemensam fastighet. Vid ett ibruktagande av framtidsfullmakt där den
gemensamma bostaden ska säljas är det därför säkrast att anlita en god man just i ärendet för
att sälja bostaden.

Få hjälp med att upprätta framtidsfullmakt av auktoriserad Jurist


Framtidsfullmakter måste vara utformade korrekt. Det finns en mängd olika val att ta ställning
till när de upprättas. Därför är det klokt att ta hjälp av en av våra erfarna auktoriserade boutredare
/ jurister för att upprätta din framtidsfullmakt på rätt sätt. Hitta och få kontakt din lokala
auktoriserade Jurist