Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Behandling av personuppgifter i begravningsbranschen

Begravningsbyråbranschen hanterar stora mängder personuppgifter – vissa av känslig art -  och tar uppgiften om skydd av den personliga integriteten på stort allvar. Detta ska genomsyra både våra dagliga rutiner som våra IT-system. Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer (SBF) och Fonus som har 85% av den svenska marknaden, har följande gemensamma branschöverenskommelse gällande skydd av personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR):

 

Behandlingens syfte, i begravningsuppdrag och juridik

Begravningsbyråerna behandlar personuppgifter i syfte att fullfölja ett begravningsuppdrag, för detta tecknas ett avtal med beställaren där denne intygat att hen har dödsboets uppdrag att genomföra beställningen. De personuppgifter som behandlas är i regel beställarens och dödsboets. Den avlidnes personuppgifter omfattas inte av dataskyddsförordningen. 

För att fullfölja ett begravningsuppdrag delas vissa personuppgifter med t.ex. Svenska kyrkan (officiant, organist, vaktmästare) och blomsterbutiker (uppgifter om beställare). Begravningsbyråbranschen har överenskommelser med tredje part att dessa personuppgifter inte ska ingå i register eller användas för andra ändamål samt ska raderas efter fullföljt uppdrag. 

Uppgifter om beställningen arkiveras och personuppgifter förutom beställare raderas efter att avtalet fullföljts.

Begravningsbyråer har ofta uppdrag att genomföra juridiska uppdrag i ett dödsbo och för det ändamålet behandla personuppgifter som är nödvändiga för att t. ex. upprätta bouppteckning, arvskifte etc. 

Dessa handlingar arkiveras dels hos Skatteverket och dels hos begravningsbyrån. Dokument som efter fullföljt uppdrag anses ha ringa värde kommer att raderas, övriga dokument sparas under en tid av tio år.

Gällande juridiska dokument som upprättas i livstid (t. ex. testamente, äktenskapsförord, samboavtal, förordnanden om begravningen) upprättas ett avtal gällande förvaring, behandling och bevakning av dokumenten.

 

Tystnadsplikt

Tystnadsplikten är grunden i skyddet av personuppgifter hos begravningsbyråerna. Samtliga medarbetare har ingått avtal om tystnadsplikt.

 

Känsliga personuppgifter

Begravningsbyråerna är väl medvetna att de behandlar personuppgifter som kan anses känsliga enligt artikel 9 i dataskyddsförordningen, t. ex. personuppgifter i förordnanden och familjejuridiska dokument. De ska dagligen verka för att dessa uppgifter är väl skyddade såväl fysiskt och i förekommande fall digitalt.

 

Dödsannonser

Beställaren av begravningsuppdraget skriver under på att denne har dödsboets uppdrag att genomföra beställningen samt att i förekommande fall upprätta en dödsannons. Då oklarheter om beställaren företräder samtliga i dödsbodelägare skall samtycke inhämtas vid införande av namn i dödsannonsen, detsamma gäller för personer utanför dödsbodelägarkretsen.
Dödsannonsen publiceras oftast i en tidning samt digitalt på en minnessida. Beställaren ingår ett avtal hur länge denna minnessida med annonsen ska finnas. Därefter kan tiden förlängas eller minnessidan raderas. 
Begravningsbyråerna övervakar att digital publicering sker på ett etiskt och korrekt sätt.
 

 

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer                                                 Fonus