Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Bouppteckning

0

En bouppteckning är en rättshandling som enligt svensk lag skall upprättas efter varje person som avlider. Den fastställer vilka tillgångar och skulder som finns i ett dödsbo samt vilka som är dödsbodelägare och därmed arvingar. Testamente och äktenskapsförord kan ändra på arvet bland dödsbodelägarna, t. ex. så kan ett testamente uttrycka att en viss del ska gå till välgörande ändamål. 

En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad. Har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp. En auktoriserad begravningsbyrå erbjuder dessa tjänster. Formulär för bouppteckning kan också beställas eller laddas ner från Skatteverkets hemsida. Det är viktigt att bouppteckningen görs på ett korrekt sätt då den kan ha stor betydelse i framtiden.

Hjälp med bouppteckning? Sök byrå här 

Försäkra dig mot fel

Den som gör bouppteckningen får insyn i dödsboets ekonomi och via fullmakter kan man komma åt dödsboets tillgångar. Det kan också vara så att det efter en tid blir känt att det finns en efterarvinge och är då redan arvet fördelat så skapar det en olustig situation.
Om en auktoriserad begravningsbyrå gör bouppteckningen så är du alltid försäkrad mot den här typen av händelser som kallas för förmögenhetsskador.

Hur går bouppteckningen till? 

Bovårdaren är ansvarig för att en bouppteckning görs och lämnas till Skatteverket för registrering. När bouppteckningshandlingen är sammanställd och klar undertecknas den av bouppgivare och förrättningsmännen innan den, tillsammans med eventuella bilagor, lämnas in för registrering. Bouppteckning ska ske senast tre månader från dödsdagen och vara inlämnad till Skatteverket senast en månad efter förrättningen (Förrättningen är det datum som anges som det datum när bouppteckningen upprättades).

Det finns inget som reglerar vem som får göra en bouppteckning annat än att dödsbodelägare och efterarvingar inte får göra den helt själv. Eftersom det är en offentlig handling måste den verifieras av två utomstående förrättningsmän.

Bovårdare och bouppgivare

Någon, oftast den som känner boet bäst, efterlevande make, sambo eller barn är skyldiga att ta itu med sådant som måste göras omgående. T.ex. ta hand om post, husdjur, betala räkningar, se om fastighet osv. Den som tar det ansvaret kallas bovårdare. Som regel blir bovårdaren senare bouppgivare i samband med bouppteckningen. Bouppgivare är den person som bestämmer dag och tid för bouppteckning samt uppger vilka tillgångar och skulder som finns i boet, och därefter undertecknar själva bouppteckningen.

Boutredningsman

I många fall löser man bouppteckningen inom familjen men ibland finns varken tid eller ork för detta. Då kan man överlåta uppdraget till en boutredningsman, som en auktoriserad begravningsbyrå kan hjälpa till med. Om boet är omfattande och det eventuellt föreligger en tvist om hur boet skall förvaltas kan man även vända sig till tingsrätten och begära att de utser en boutredningsman. 

Bouppteckningsförrättning

En bouppteckningsförrättning är ett möte där man går igenom dödsboets tillgångar och skulder och där andra frågor tas upp t.ex. om det finns testamente, äktenskapsförord eller annat som kan påverka arv.  De som kallas är bouppgivaren, förrättningsmännen samt övriga dödsbodelägare och efterarvingar.

Om det inte finns några tillgångar

När dödsboet inte har andra tillgångar, bankmedel och lösöre, än att de täcker kostnaden för begravningen och gravsten kan man i stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Det är kommunen som gör denna dödsboanmälan.

Få hjälp med bouppteckning av boutredare/jurist på SBF 

I många fall kan en bouppteckning vara enkel då det bara handlar om make / maka och gemensamma barn. Många tar ändå hjälp med att göra bouppteckningen eftersom det är en del att sätta sig in i och viktigt att den blir korrekt. Men bouppteckningen kan lika väl vara mer komplicerad med testamenten, äktenskapsförord, särkullbarn mm. Då känns det tryggt att veta att det finns hjälp att få. 

Hos samtliga Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer kan du få hjälp med allt kring bouppteckningen av utbildade och kunniga människor som dagligen arbetar med de här frågorna. Du som konsument är också automatiskt försäkrad mot förmögenhetsskador när du anlitar en auktoriserad begravningsbyrå för att göra bouppteckning och arvskifte.
 

Hjälp med bouppteckning? Sök byrå här 

 

Några uttryck

Boutredning är samlingsnamnet för de åtgärder som måste vidtas i samband med en persons bortgång. Boutredningen avslutas först då dödsboet avvecklats genom arvskifte.

Bouppteckningsförrättare är den som gör själva bouppteckningen. Det kan vara en av dödsbodelägarna men också en auktoriserad person hos våra begravningsbyråer. 

Dödsbodelägare  är delägare i dödsboet, d v s efterlevande make, sambo, arvingar och eventuella testamentstagare.

Efterarvinge är oftast barn till en avliden make / maka som ärver först när båda makarna är avlidna. 

Förrättningsmän ser till att bouppteckningen har gått rätt till och att tillgångarna är korrekt värderade. Utses av bouppgivaren och förrättningsmännen måste vara utomstående. 

Ladda ner vår broschyr om Juridik vid dödsfall

Fler broschyrer om familjejuridik hittar du under broschyr och skrifter