Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Vem betalar för begravningen?

0

Många kostnader som uppstår i samband med någons död betalas via skatter.
Kostnader för omhändertagandet av den avlidne, transport till bårhus och förvaring fram till hämtning i kista är kostnader som ibland sjukvården d.v.s kommun, landsting eller privat sjukvårdshuvudman, svarar för. Om dödsfallet blir föremål för en polisutredning svarar polismyndigheten för kostnaderna.
Om den avlidne blivit remitterad till vård utanför det egna landstinget svarar landstinget för hemtransport efter dödsfallet.

Kostnaderna för begravningen tas normalt ur dödsboet, inte från de efterlevande. Om det saknas tillgångar i dödsboet kan de efterlevande ansöka om bidrag från kommunen. Kostnader för gravplats, kremation, ceremonilokal, vissa transporter samt lokal för visning av avliden är redan betalda genom begravningsavgiften som tas ut via skattesedeln.

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Alla som är folkbokförda betalar begravningsavgift via skattsedeln. Det här får begravningsavgiften användas till:

Lokal för förvaring och visning av den avlidne
Kremering
Transport till gravsättning (det gäller transporter från det att huvudmannen tagit över ansvaret för stoftet och till dess att gravsättning har skett)
Gravsättning
Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år.

Den som är medlem i Svenska kyrkan får genom sin kyrkoavgift tillgång till kyrkolokal med präst och organist. Motsvarande gäller vanligen också medlemmar i andra trossamfund.

Dödsboets ansvar

Kostnader som dödsboet eller den avlidne själv svarar för är t.ex., kista, svepning, urna, vissa transporter, sång och musik, blommor och utsmyckningar, program och tackkort, dödsannonser och minnesstunden samt begravningsbyråns arbete.

Försäkringar

Ofta faller försäkringar ut vid dödsfall. Det kan t.ex. vara begravningsförsäkringar, traditionella livförsäkringar, åtaganden från arbetsgivare och fack, olycksfalls- och reseförsäkringar liksom vissa hemförsäkringar

Efterlevande make/maka/sammanboende bör kontrollera om den avlidne var medförsäkrad.

Vissa försäkringar ligger inte på personnummer utan i en grupptillhörighet .

Något gemensamt register för att söka försäkringar finns inte.