Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Normer boutredare

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer utbildar boutredare som hjälper dödsboet med bl. a. bouppteckningar och arvsskiften. En boutredare kan efter särskild prövning bli auktoriserad boutredare. En boutredare inom SBF ställs under följande krav:

§1 Dödsboets intressen

En boutredare skall i enlighet med lag och god boutredningssed efter bästa förmåga tillvarata dödsboets och dess delägares intressen. Om delägarna har motstridiga intressen skall boutredaren försöka förmå delägarna att enas. Blir inte delägarna eniga skall boutredaren förklara att han inte kan biträda någon av dem. 

§2 Boutredarens uppträdande

En boutredares uppträdande skall vara sakligt och korrekt. Boutredaren skall därvid: 

  • inte utan laglig skyldighet yppa något som erfarits p g a uppdraget och avser dödsboet eller dess delägare, 
  • tillse att uppdragsgivarens skrivelser besvaras och även i övrigt hålla dödsboet informerat om ärendet, 
  • för dödsboet klargöra uppdragets omfattning, 
  • informera dödsboet om omständighet som kan föranleda tvivel på boutredarens förmåga att agera sakligt och korrekt, 
  • inte medverka i andra ekonomiska transaktioner med dödsboet eller dess delägare än sådana som är en följd av uppdragsförhållandet och 
  • utföra uppdrag omsorgsfullt och utan tidsutdräkt.

§3 Debitering

Det arvode boutredaren debiterar skall vara skäligt. Prisinformation där grunderna för prissättningen framgår skall lämnas i samband med uppdraget.

§4 Slutredovisning

När ett uppdrag har slutförts eller av annat skäl upphört skall slutredovisning utan dröjsmål avges till dödsboet. I samband härmed skall dödsboet tillhöriga handlingar återlämnas.

§5 Invändningar kan prövas

Om dödsboet gör invändning mot skäligheten av debiterat arvode eller i övrigt har invändningar mot det sätt på vilket uppdraget har utförts skall boutredaren upplysa boet om möjligheten att få frågan prövad av SBF:s reklamationsnämnd.

§6 Boutredaren skall

utan dröjsmål avskilja p g a uppdrag mottagna medel. Avskiljande skall ske genom på ett i bank öppnat konto och detta konto skall ha angivits vara uppdragsgivarens medel. Uppdragsgivares värdehandlingar skall förtecknas och förvaras avskilda och på betryggande sätt.

§7 Ansvarsförsäkring

En boutredare är skyldig att ha en ansvarsförsäkring intill ett belopp av 30 gånger gällande basbelopp.

§8 Auktorisation av boutredare

Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) kan efter ansökan besluta att auktorisera den boutredare som 

  • är verksam på eller utför uppdrag åt en begravningsbyrå som är auktoriserad av SBF, 
  • har genomgått av SBF föreskriven utbildning, 
  • har under minst två år arbetat med boutredningar och  bedöms lämplig att utföra de uppgifter vilka aktualiseras vid en boutredning. 

Som bevis för auktorisationen utfärdas diplom.  Dispens från utbildningskravet kan exempelvis ges till den som avlagt jur.kand-examen samt varit verksam som boutredare på heltid de senaste tre åren.

§9 Prövning av auktorisation

Ansökan om auktorisation prövas av SBF:s styrelse. Sökande skall till sin ansökan bilägga de handlingar som åberopas.

§10 Omprövning av auktorisation

En auktorisation gäller för en tid av fem år. Härefter skall frågan omprövas. Detta kan ske även under löpande period om skäl därtill förekommer. Vid omprövning under löpande period kan prövningen leda till en erinran, varning eller till upphävande av auktorisationen. Den vars auktorisation skall prövas under löpande period, skall beredas tillfälle att yttra sig.

§11 Fortbildning

Det åligger en auktoriserad boutredare att genomgå av SBF beslutad återkommande fortbildning.