Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Information om Corona, Covid 19 och begravningar

0

Pandemin åren 2020-2022 var omvälvande för många familjer som under den här tiden begravde en nära anhörig. Situationen var heller inte lätt för landets begravningsbyråer som fick ställa om verksamheten. Det blev tydligt vilken samhällsresurs begravningsbyråerna är, vars personal behöver vara friska när andra är sjuka och samverka med vården och Svenska kyrkan (huvudmannen för begravningsverksamheten).
SBF:s centralt la ner ett omfattande arbete på att medverka i diskussioner och beslut på nationell och regional nivå och omforma den till rutiner och direktiv lokalt.

Den 9 februari 2022 upphörde alla restriktioner för begravningar. Nedan har vi sammanfattat pandeminåren i en tidslinje hur begravningsverksamheten påverkades från tid till annan:

2020

I början av 2020 fick vi höra från Kina om ett smittsamt virus som fick namnet Covid – 19.
 
2 mars
Den Nationella Beredskapsplanen för begravningsverksamheten sätts i verket. Samarbete sker mellan SBF, Fonus och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
Beslut om täta avstämningar med Svenska kyrkan, Folkhälsomyndigheten och MSB.
 
11 mars
Den 11 mars 2020 skedde det första dödsfallet med Covid-19 och sen gick det fort.
 
Här börjar förskjutningen av att planera begravningsceremonier då många även anhöriga är sjuka. Långa fördröjningar. I bokandet av ceremoni, snabbt fullt på våra bårhus.
 
18 mars
SBF lanserar livestreamade begravningar och startar utbildning bland byråerna.
 
20 mars
SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund och Fonus har tagit fram en symbol i form av en droppe. Symbolen ska fästas på de kistkort som hör till avlidna som antingen är konstaterat smittade eller misstänks vara smittade av coronavirus.  
 
24 mars
Svenska kyrkan sammanfattar råd till anhöriga gällande begravningen och olika alternativ. https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/till-dig-som-sorjer

25 mars
SBF arbetar tillsammans med dagspressen fram kostnadsfria ändringsdödsannonser för de dödsbon som redan annonserat men ser sig tvungna att skjuta upp ceremonin eller göra ändringar i ceremonin. 
 
29 mars

Begravningar begränsas till 50 personer
Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen och omfattar även begravningar.
Regeringen beslutade 27 mars att det från och med söndag 29 mars 2020 är olagligt att samlas mer än 50 personer. Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19.
Det betyder att när det är 50 personer, inklusive personal, i kapell/ceremonilokal så är det fullt. Ingen mer får komma in i kapellet/ceremonilokalen. Denna restriktion omfattar även begravningsceremonier som hålls utomhus, samt efterföljande minnesstunder .
Vi har en gemensam skyldighet att följa detta regeringsbeslut.
Ingen kan säga att det inte finns smittrisk efter att dödsfallet skett.
 
1 april
Förhöjd risk på våra Äldreboenden. Coronaviruset finns nu t.ex på en tredjedel av alla äldreboenden i region Stockholm.
Sedan igår gäller besöksförbud på samtliga landets äldreboenden.
 
9 april
Information till allmänheten vid denna tidpunkten var:

Corona påverkar hur begravningen kan gå till
När man drabbas av dödsfall I en tid som denna så påverkas alla, allt fungerar inte som vanligt.
Ställ inte in begravningen, men var beredd på att ställa om och planera annorlunda. Möjlighet till begravningsceremoni finns alltid
och det är viktigt att så snart som möjligt ta kontakt med en begravningsbyrå som kan ge svar på frågor och funderingar kring begravning i coronatider.
 
Vad säger lagen?
Enligt begravningslagen skall kremation eller gravsättning av kista ske inom en månad.
 
Förbered begravningen tidigt
Det kan vara svårt att hitta en tid för begravning som passar alla som vill komma. Man kan göra mycket själv och måste inte anlita en begravningsbyrå.
Men om ni börjar planera i god tid så finns det större möjlighet att ta avsked på det sätt som ni önskar. På vissa orter kan det ibland vara svårt att hitta
en ledig lokal för ceremoni och minnesstund.
 
Hur gör vi med begravningsceremonin och minnesstunden?
Det finns flera olika alternativ är beroende av lokala förutsättningar och resurser, hör med din lokala auktoriserade begravningsbyrå. Här är två exempel:
 
Begravning i kyrkan/kapellet/Ceremonilokal
Kan ske med kista inom en månad efter dödsfallet eller med urna. De närmast anhöriga är på plats och för övriga gäster kan begravningsbyrån hjälpa till med att direktsända/livestrema begravningen på nätet till övriga som inte kan delta.
Minnesstunden hålls sedan när situationen möjliggör det. Då kan alla samlas och dela minnen.
 
Akt med urna senare
Kremering genomförs direkt efter dödsfallet och akt med urna hålls sedan när situationen möjliggör det.
Minnesstunden kan hållas i anslutning till akten med urna.
 
Gravsättning av kista
Vill man ha jordbegravning med kista så går den att genomföras för en mindre krets och
Att minnesstunden hålls sedan när situationen möjliggör det. Då kan alla samlas och dela minnen.

Direktsänd/livestreamad begravning?
Begravningsbyråer gör allt de kan för att hjälpa till att se på andra alternativ och möjligheter.
Många begravningsbyråer erbjuder direktsänd/livestreamad begravning,  det kan vara ett alternativ
att hålla begravningen i kretsen av de närmaste och låta övriga gäster deltaga på begravningen på nätet.
De anhöriga får en länk av begravningsbyrån som de distribuerar till de som vill delta på begravningen på distans.

 
30 juni
Corona-pandemins effekter
 

 • Första halvåret i år visar höga siffror med det största antalet döda på 150 år dock inte i % som hänger ihop med antalet innevånare.
 • För män var överdödligheten 13 procent och för kvinnor 7 procent.
 • Covid-19 har redan haft tydliga effekter på Sveriges befolkning. Pandemin har medfört en stor överdödlighet på nästan 10 procent under första halvåret i år. Den mest slående uppgiften från SCB är kanske att antalet dödsfall i Sverige är det största på 150 år.
 •  Under första halvåret 2020 dog 51 405 personer i Sverige. Det är högsta dödssiffran sedan motsvarande period 1869 då 55 431 personer dog under ett år av missväxt och svält. Sveriges befolkning var då cirka fyra miljoner jämfört med runt tio miljoner i dag.
 • Antalet dödsfall i början av 2020 var något lägre än de närmast föregående åren. Men det ändrades när corona-pandemin nådde Sverige i februari.
 • Topp i april. Det var en kraftig ökning i antalet dödsfall från slutet av mars. Den nådde en topp i mitten av april. Sedan gick antalet döda ned, men ännu i slutet av juni hade Sverige en mindre överdödlighet.
 • Överdödligheten på våra äldreboenden var över 30%

Sommarmånaderna släppte pandemin sitt grepp över landet för att sakta smyga sig tillbaka igen under hösten.


13 november
Restriktioner Svenska Kyrkan p.g.a Covid 19:
Idag har Svenska Kyrkan gått ut med Rekommendationer till församlingar och pastorat i län som omfattas av lokala allmänna råd. 
 
Gällande begravningar

Fortsätt att genomföra begravningar enligt gällande råd. Det kan t.ex innebära att vara utomhus. Begravningar inomhus kan ske i kretsen av de allra närmaste (max 50 st inkl.personal) om så lokalen erbjuder möjligheten. Erbjud gärna att sända begravningen digitalt.
 
17 november
Den 16 november fattade regeringen beslut att maximalt 8 personer får närvara vid offentliga sammankomster. Dessa regler gäller från den 24 november och minst fram till den 23 december 2020. Även begravningar ingår i detta. Det innebär att endast 8 personer inklusive personal som begravningsentreprenör, präst, kyrkovaktmästare och musiker får vistas i lokalen samtidigt.
 
Vi rekommenderar att inte ställa in själva begravningsceremonin utan att genomföra den som en första del i begravningen med så många närvarande som maxtaket tillåter inklusive personal. Till övriga gäster kan begravningsbyrån ofta erbjuda direktsändning av ceremonin över nätet.
Om den avlidne kremeras så kan man senare, när smittoläget är bättre, genomföra en akt då urnan nedsänks i graven och vid det tillfället bjuda in fler gäster.
I nuläget är det inte möjligt att genomföra minnesstunder. Vi rekommenderar att dessa skjuts på framtiden.

 
18 november

Fortsatt stor förvirring om antal personer på begravning från den 24/11
 
Regeringens förslag om att ändra antalet personer till max 8 personer med start den 24/11 är fortsatt ute på remiss. Just nu är förvirringen stor och men vi måste invänta myndigheternas definitiva beslut och det är framförallt utifrån de remisser som är inlämnade och som skall tas ställning till.

SBF skriver remiss om att höja från 8 till 20 personer om lokalen så möjliggör.Samtidigt ser vi att vissa pastorat och församlingar i Svenska kyrkan redan anammat och själva tagit beslut om att införa maxantalet 8 personer inkluderat personal och t ex. begravningsentreprenör.
 
Utifrån nuläget är det därför viktigt att begravningsbyrån på lokal ort har nära kontakt med Svenska kyrkan lokalt som förutom att de är trossamfund också är huvudman för begravningsverksamheten. Det är viktigt att begravningsbyråerna i samråd med huvudmannen lokalt blir överens om hur vi bör och skall agera i vår återkoppling till berörda dödsbon utifrån vilka beslut huvudmannen själva väljer att ta utifrån regeringens förslag.
 
23 november
Beslutet blev MAX 20 deltagare på en begravning fr.o.m 24 november
Regeringen meddelade den 20 november att begravningar blev undantaget från restriktionen så från den 24 november blir det tillåtet
med 20 deltagare exkl. tjänstgörande personal om lokalen så tillåter. Detta undantag gäller samtliga begravningar oavsett ordning och/eller trosuppfattning.
Möjligheten finns att direktsända begravningen till den som inte får/kan närvara.
Vi hoppas att detta kan hjälpa lite men känner starkt för de som inte kan/får ta ett sista avsked som vi vet är oerhört viktigt.
I första hand skall detta beslutet gälla till den 24/12.
 
24 november
Om närstående önskar hålla en minnesstund i församlingens lokaler i samband med en begravningsgudstjänst, då gäller det rekommenderade maxantalet åtta deltagare inklusive personal.

Begravningsordningar 2019 Halva 2020 Hela 2020
Svenska kyrkan 69% 59% 65%
Frikyrkliga 4% 4% 4%
Borgerliga 13% 17% 14%
Andra trossamfund 6% 6% 6%
Ingen begravning/ceremoni alls 8% 14% 11%
     

 

2021

 

8 januari
Efter nya restriktioner den 8/1 gäller följande för oss från och med den 10/1: För begravningar så gäller fortsatt undantaget med 20 deltagande exkl. tjänstgörande. 20 personer gäller så länge den avlidne finns med i lokalen.

29 maj
Följande information gick ut centralt och via begravingsbyråernas och Svenska kyrkans hemsidor:

Möjlighet för 50 personer vid begravningsceremonier.
Från den 1 juni kan 50 personer närvara vid en begravning inne i en kyrka eller kapell och vid utomhusbegravningar gäller 100 personer som maxantal. Det gäller dock inte för minnesstunder, de anses fortfarande som en privat angelägenhet där begränsningen är 8 deltagare.
Dock kan församlingar och pastorat införa egna, lokala begränsningar i antalet besökare vid begravningsceremonier. Detta då kyrkor, kapell och lokaler har olika förutsättningar för hur många personer som kan visats i lokalen på ett smittsäkert sätt.
Begravningsbyrån kan erbjuda direktsändning av begravningsceremonin över internet som ett alternativ för vänner och bekanta att delta. Kontakta oss på begravningsbyrån för mer information gällande planerade begravningar.

29 juni
Uppdaterade lättnader fr.o.m. 1 juli
Folkhälsomyndighetens förslag på korrigeringar av restriktioner går nu in i fas 2 fr.o.m. 1 juli.
Men allt är beroende av mängden smittspridning och vaccinering. Detta varierar också efter Regioners lokala beslut!

Begravning
Fr.o.m. 1 juli gällande begravningar (oavsett ordning och religion) kan det inomhus vara 300 deltagare sittande på anvisade platser,
lokalens storlek är fortsatt avgörande och det är inte tillåtet att ta in fler gäster än vad som lokalen är godkänd för.
Avståndsregeln på minst 1,5 m råder fortfarande!
På en utomhusbegravning kan man vara 600 deltagande utan anvisade platser!

Minnesstund
Minnesstunder är fortsatt en privat angelägenhet och således max 50 personer, det gäller även i lokaler som används för kommersiellt bruk.
Detta gäller i grundtanken även om man har minnesstunden i hemmet eller utomhus! Är det på en restaurang så är det restaurangregler som gäller.
Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus.

13 juli
Fortsatt gäller för begravningar fr.o.m. 15 juli
Folkhälsomyndighetens förslag på korrigeringar av restriktioner går nu in i steg 3 fr.o.m. 15 juli.
Men fortsatt är allt beroende av mängden smittspridning och vaccinering. Detta varierar också efter Regioners lokala beslut!
 
Begravning (inga ändringar)
Fortsatt gäller fr.o.m. 15 juli begravningar (oavsett ordning och religion) kan det inomhus vara 300 deltagare sittande på anvisade platser,
lokalens storlek är fortsatt avgörande och det är inte tillåtet att ta in fler gäster än vad som lokalen är godkänd för.
Avståndsregeln på minst 1 m råder fortfarande!
På en utomhusbegravning kan man vara 600 deltagande utan anvisade platser!
 
Minnesstund (inga ändringar)
Minnesstunder är fortsatt en privat angelägenhet och således max 50 personer, det gäller även i lokaler som används för kommersiellt bruk.
Detta gäller i grundtanken även om man har minnesstunden i hemmet eller utomhus! Är det på en restaurang så är det restaurangregler som gäller.
Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus.


27 september
Inga restriktioner för antalet deltagare på begravning och minnesstund
Från den 29 september 2021 finns inga restriktioner och tak för antalet deltagare vid allmänna och privata sammankomster samt offentliga tillställningar.
Även restriktioner vid serveringsställen som t. ex storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort. Det som gäller från den 29 september är ett stort individuellt ansvar.

1 december
Restriktioner för antalet deltagare på begravning från den 1/12 2021
(Restriktionerna gäller inte för begravningar utomhus)
 
Från den 1 december gäller följande restriktioner för ceremonier inomhus med anvisade platser då deltagarantalet är över 100 personer:
1 meters avstånd åt samtliga håll mellan människor och/eller sällskap om maximalt 8 personer när det är fler än 100 personer närvarande.

Det är således inget krav på vaccinationsbevis/covidpass vid begravningar inomhus utan det är avståndsregeln ovan som gäller.
Minnestunder är privata sammankomster och omfattas inte av dessa restriktioner. För minnesstunder på restaurang gäller restaurangens regler.


22 december
Nya restriktioner fr.o.m. 23 december 2021

Idag meddelade Regeringen följande gällande allmänna sammankomster (Begravningar)!

Begravningar
Det tillåts nu både sittande och stående gäster vid begravningar, oavsett vaccinationsbevis. (Vilket är en skillnad mot allmänna sammankomster i allmänhet). Men är det utan vaccinationsbevis ställs krav på avstånd mellan sällskapen (minst 1 m), en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
OBS! Lokalen är naturligtvis avgörande i samtliga fall.

Vid begravningar på fler än 500 gäster krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskap och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Anordnaren/arrangören är i de flesta fall Begravningsbyrån. Lokalägaren har ansvaret vad det gäller maxtaket.

Minnesstunder
Maxatal på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster.

2022

10 januari
Nya restriktioner fr.o.m. 12 och 19 januari 2022
Den 10/1 och den 13/1 meddelade Regeringen följande gällande allmänna sammankomster (Begravningar):
 
Begravningar
Max 50 sittande/stående personer om man INTE har vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskapen (minst 1 m), en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen.
Med vaccinationsbevis är maxtaket 500 (fr.o.m. 19/1) sittande/stående personer samt avstånd mellan sällskap (minst 1 m) och
en maxstorlek på 8 personer per sällskap.  
Lokalen är naturligtvis avgörande i samtliga fall.

9 februari
Samtliga restriktioner tas bort!

 • Direktsända begravningar minskar men finns kvar
 • Begravningsakt med Urna fortsätter högt
 • Begravningar utan känd ceremoni minskar
 • Utomhusceremonier fortsätter

 

 

Nyheter

Granskning

Debatt

SBF kräver striktare kontroll av begravningsbyråbranschen.

I många år har Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer drivit frågan att begravningsbyråbranschen måste få en tillsynsmyndighet som kontrollerar, men utan gehör. Vi har i princip bara väntat på en granskning i media och i juni kom den i SVT Rapport.

Ulf Lernéus

Debatt

Sverige, det är dags för en attitydförändring!

Det är dags för debatt om den utdragna väntetiden mellan dödsfall och begravning. Begravningsbyråer vittnar om hur anhöriga jonglerar sina kalendrar under besöket på begravningsbyrån, där minisemestrar, dagisavslutningar och födelsekalas konkurrerar med begravningen.

Nyhet

När livet lämnar – en kostnadsfri utbildning för vårdpersonal

En kostnadsfri utbildning om döendet, döden och omhändertagandet av den döda kroppen för dig som arbetar inom vården.