Reklamationsnämnden

SBF:s reklamationsnämnd är godkänd av kammarkollegiet enligt EU- kommissionens regelverk och handhar ärenden som uppkommit på de begravningsbyråer inom landet som är anslutna till SBF.

SBF:s reklamationsnämnd har till uppgift att, efter anmälan från konsument med yrkande om ekonomisk ersättning, självständigt bedöma frågor rörande de auktoriserade medlemsbyråernas agerande och ansvar gentemot sina uppdragsgivare, dvs allmänheten, i samband med begravnings- , gravstens och juridiska uppdrag samt därmed sammanhängande verksamhet.
 
SBF:s reklamationsnämnd avger på begäran av uppdragsgivare eller medlemsbyrå yttrande huruvida viss åtgärd från medlemsbyrås sida kan anses vara förenlig med god affärssed i samband med det uppdrag byrån haft att handlägga. I SBF:s reklamationsnämnd skall ingå en expert i konsumentfrågor, ytterligare en representant från konsumentledet, en jurist och en erfaren begravningsentreprenör.
 
Läs mer om SBF:s reklamationsnämnd.
Mer information om alternativ tvistlösning samt godkända nämnder finns hos Kammarkollegiet
 
Här kan du ladda ner en blankett för anmälan av reklamationsärende. Blanketten mailas till info@begravningar.se, Skriv "Reklamation" i ämnesraden. Eller sänds med post till SBFs Reklamationsnämnd, Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm.