Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Reklamationsnämnden

0

 

SBF:s reklamationsnämnd:

  • är godkänd av kammarkollegiet enligt EU- kommissionens regelverk och handhar ärenden som uppkommit på de begravningsbyråer inom landet som är anslutna till SBF.
  • har till uppgift att, efter anmälan från konsument med yrkande om ekonomisk ersättning, självständigt bedöma frågor rörande de auktoriserade medlemsbyråernas agerande och ansvar gentemot sina uppdragsgivare, dvs allmänheten, i samband med begravnings- , gravstens och juridiska uppdrag samt därmed sammanhängande verksamhet.
  • avger på begäran av uppdragsgivare eller medlemsbyrå yttrande huruvida viss åtgärd från medlemsbyrås sida kan anses vara förenlig med god affärssed i samband med det uppdrag byrån haft att handlägga. I SBF:s reklamationsnämnd skall ingå en expert i konsumentfrågor, ytterligare en representant från konsumentledet, en jurist och en erfaren begravningsentreprenör.

Stadgar finns på länken nedan.

Mer information om alternativ tvistlösning samt godkända nämnder finns hos Kammarkollegiet. 

 

För anmälan av reklamationsärende, använd nedanstående blanketter. Blanketten mailas till info@begravningar.se, Skriv "Reklamation" i ämnesraden. Eller sänds med post till SBFs Reklamationsnämnd, Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm.  

Reklamation begravningsärende 

Reklamation juridikärende