Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Dödsboanmälan

0

När någon har avlidit är alltid utgångspunkten enligt lag att en bouppteckning skall göras. Bouppteckningen är bl.a. en handling för att fastställa vilka som är dödsbodelägare och även en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder och ska påbörjas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen bekostas av dödsboet.

Men om den dödes tillgångar endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet (innefattar även minnesstund, gravsten eller komplettering av tidigare sten, tänkt bouppteckningskostnad och kostnader för avveckling av bohag och bostad mm) och det inte finns någon fast egendom eller tomträtt, kan bouppteckningen ersättas med en dödsboanmälan. 

Dödsboanmälan upprättas av kommunens socialtjänst och ska vara skriftlig. Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet till Skatteverket. Dödsboanmälan görs av socialtjänsten utan kostnad.

En utredning om dödsboanmälan startar normalt genom att en dödsbodelägare anmäler till socialtjänsten att det kan finnas förutsättningar för en dödsboanmälan.

Att det finns förutsättningar för dödsboanmälan ska socialtjänsten kunna konstatera utan någon mera ingående undersökning. Socialtjänsten kan dock anse att dödsboanmälan inte ska ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller om det behövs mera omfattande efterforskningar beträffande den dödes tillgångar. Även när efterlevande makes tillgångar och ekonomiska förhållanden nämnvärt skiljer sig från den avlidnes eller om det finns äktenskapsförord eller testamente kan socialtjänsten vara tveksam till att göra en dödsboanmälan.

Det kan även bli aktuellt att göra en dödsboanmälan när ett barn har avlidit. Socialtjänsten gör en bedömning om detta i varje enskilt fall.

Hur dödsboanmälan går till

Om förutsättningar för dödsboanmälan bedöms kunna föreligga gör socialtjänsten tillsammans med anhörig i vissa fall ett hembesök i den avlidnes bostad och besiktigar egendomen samt tar del av handlingar som rör förhållandena i boet. Vid hembesöket ska boets värde uppskattas genom en värdering av bohaget. Normalt lösöre värderas för sig. Lösöre av ekonomiskt värde utöver det vanligen förekommande i ett ordinärt hem värderas och antecknas separat såsom smycken, antikviteter, konst och äkta mattor. Ett summariskt protokoll över inventarierna upprättas och undertecknas av samtliga närvarande.
Socialtjänsten kontrollerar efterlämnade handlingar som exempelvis lönebesked, pension, semesterersättning, banktillgodohavande, livförsäkring, testamente, äktenskapsförord, deklarationer, skuldebrev, försäkringar, andel i oskiftat bo eller handelsbolag.
Ytterligare information om dödsboanmälan lämnas av respektive kommun.

Om socialtjänsten nekar bistånd

Dödsboet har alltid rätt att ansöka om bistånd till begravningen. Socialtjänsten är skyldig att pröva en sådan ansökan och lämna ett skriftligt beslut i ärendet. Beslutet ska vara försett med en uppgift om hur man överklagar, en s.k. besvärshänvisning. Vid synpunkter på hanteringen av ärendet eller bemötandet kan man också vända sig till Länsstyrelsen som har tillsyn över socialtjänsten. Deras uppgift är bl.a. att informera, ge råd och svara på frågor från allmänheten om socialtjänsten

Hur dödsboanmälan går till

Om förutsättningar för dödsboanmälan bedöms kunna föreligga gör socialtjänsten tillsammans med anhörig i vissa fall ett hembesök i den avlidnes bostad och besiktigar egendomen samt tar del av handlingar som rör förhållandena i boet. Vid hembesöket ska boets värde uppskattas genom en värdering av bohaget. Normalt lösöre värderas för sig. Lösöre av ekonomiskt värde utöver det vanligen förekommande i ett ordinärt hem värderas och antecknas separat såsom smycken, antikviteter, konst och äkta mattor.

Ett summariskt protokoll över inventarierna upprättas och undertecknas av samtliga närvarande.

Socialtjänsten kontrollerar efterlämnade handlingar som exempelvis lönebesked, pension, semesterersättning, banktillgodohavande, livförsäkring, testamente, äktenskapsförord, deklarationer, skuldebrev, försäkringar, andel i oskiftat bo eller handelsbolag.
Ytterligare information om dödsboanmälan lämnas av respektive kommun.