Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Etiska rådet

Begravningsbranschens etiska råd är bildat av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF). Begravningsbranschens etiska råd har till uppgift att reflektera över etiska frågor i anslutning till död och begravning. Rådet stöder begravningsbyråernas och deras samarbetspartners dagliga yrkesutövning genom att utveckla och tolka vad god branschsed är.

Begravningsbranschens etiska råd fungerar som samtalspartner med myndigheter och organisationer i begravningsfrågor. Rådet belyser därvid branschens etiska standard och hur den ständigt utvecklas och kan föra en kvalificerad och seriös dialog med dem som är berörda av branschen. 

Det etiska rådets rekommendationer syftar till att öka den etiska medvetenheten inom begravningsbranschen. En högre grad av etisk medvetenhet påverkar i sin tur det anseende som branschen är beroende av för sin verksamhet.

Rådet består av 3-5 personer och har till sitt förfogande en sakkunnig sekreterare från branschen. Rådet utses av SBF:s styrelse och skall bestå av ledamöter med yrkes- eller kunskapsinriktning som är lämplig för verksamheten.
 

Etiska rådets stadgar och verksamhet

§1 Bildande
Begravningsbranschens etiska råd är bildat av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF). Ändring och tillägg av dessa stadgar görs av SBF:s styrelse efter förslag från etiska rådet.  
 
§2 Uppgifter
Begravningsbranschens etiska råd har till uppgift att reflektera över etiska frågor i anslutning till död och begravning. Rådet stöder begravningsbyråernas och deras samarbetspartners dagliga yrkesutövning genom att utveckla och tolka vad god branschsed är.
    
§3 Begravningsbranschens etiska råd fungerar som samtalspartner med myndigheter och organisationer i begravningsfrågor. Rådet belyser därvid branschens etiska standard och hur den ständigt utvecklas och kan föra en kvalificerad och seriös dialog med dem som är berörda av branschen.
    
§4 Det etiska rådets rekommendationer syftar till att öka den etiska medvetenheten inom begravningsbranschen. En högre grad av etisk medvetenhet påverkar i sin tur det anseende som branschen är beroende av för sin verksamhet.
    
§5 Rådets organisation
Rådet består av 3-5 personer. Rådet har till sitt förfogande en sakkunnig sekreterare från branschen. Rådet utses av SBF:s styrelse. Rådet skall bestå av ledamöter med yrkes- eller kunskapsinriktning som är lämplig för verksamheten. Ledamöterna bör tillsammans ha god förankring inom sjukvården, kyrkan, frikyrkosamfunden, massmedia och konsumentorganisationer.
    
§6 Sammanträden
Rådet sammanträder vid behov.
    
§7 Informationskanaler
Rådet har tillgång till den information som samlas in på SBF:s kansli. SBF:s kansli har regelbundna kontakter med sina medlemsföretag, övriga begravningsbyråer, samt närstående organisationer och företag inom branschen. 
 
SBF:s kansli har också externa kontakter med samhället via kostnadsfri konsumentrådgivning samt marknadsförings- och informationsinsatser. Rådet har dessutom, genom sina ledamöter, tillgång till aktuell kunskaps- och idéutveckling utanför branschen.
    
§8 Verksamheten
Begravningsbranschens verksamhet kännetecknas av speciella yrkesetiska överväganden. Dessa överväganden görs inom områden som kan vara konflikt- och spänningsfyllda och där yrkesmannen behöver yrkesetisk vägledning. Exempelvis de anhörigas och den avlidnes önskemål, god branschsed samt affärsmässighet och etik.
    
§9 Rådet kan på eget initiativ aktualisera frågor. Rådet behandlar också inkomna frågor där rådets uppfattning och bedömning efterfrågas.
    
§10 När rådet på eget initiativ aktualiserar frågor, sköts beredningen inom rådet. När rådets uppfattning efterfrågas, ombedes den som anmäler frågan att inkomma med en skrivelse där händelsen eller företeelsen beskrivs och kommenteras.
    
§11 Rådet behandlar en fråga genom att diskutera och söka nya tankar och infallsvinklar på problemet, inplacera frågan i ett vidare branschsammanhang, samt genom att ange en rekommendation eller en riktlinje för branschen och för begravningsväsendet i övrigt.
    
§12 Information från etiska rådet
Den som inkommer med fråga till etiska rådet delges rådets yttrande.
    
§13 Rådet kommunicerar sina rekommendationer och yttranden till samhället genom information till begravningsbranschen via de informationskanaler som står till SBF:s förfogande, pressmeddelanden, rapporter till myndigheter och organisationer samt artiklar i pressen.
    
§14 EFFS' etiska regler
Antagna genom SBF:s medlemskap i EFFS, Nationella och Regionala Branschorganisationer samt begravningsbyråer som är medlemmar i EFFS (European Federation of Funeral Services) accepterar att respektera följande yrkesregler: 
 

 • En hög professionell medvetenhet, baserad på lojalitet med berörda familjer.
 • En djup respekt för kundernas religiösa övertygelse och traditioner. 
 • Alla familjer skall fritt kunna välja en egen begravningsbyrå. 
 • Alla familjer har rätt att bli upplysta om för-väntade begravningskostnader, utan att behöva fråga 
 • En oantastlig respekt för yrkets tystnadsplikt och att man ej missbrukar givna förtroenden. 
 • Ärlighet och hederlighet i tjänsternas utövande. 
 • Korrekt tillämpning av lagar, förordningar och regler med anknytning till yrket såväl nationella som internationella. 
 • All marknadsföring förväntas vara objektiv, ärlig och diskret. 
 • Fortlöpande utbildning för att ständigt öka yrkeskunskapen. 
 • Lojalitet i förhållandet till kollegor både nationellt och internationellt. 
 • Varje medlem av EFFS förväntas att alltid främja begravningsyrkets anseende. 
 • Alla medlemmar enligt ovan antager dessa yrkesregler som sina etiska grundregler. Nationella regler måste allra minst överensstämma med dessa.