Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Om auktorisation

0

Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet för dig i en svår stund.

Det finns ca 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige, vilket innebär att oavsett var i landet du bor har du nära till en auktoriserad begravningsbyrå.

Hitta din närmaste auktoriserade begravningsbyrå.

Auktorisationen i korthet:

 • Medarbetarna på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråers auktorisationsutbildning.
   
 • En auktoriserad begravningsbyrå arbetar systematiskt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ett utarbetat Ledningssystem. 
   
 • God begravningssed och yrkesetik skall främjas. Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga och den döde.
   
 • En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid skriftlig bekräftelse på kundens beställning. En specificerad prisuppgift med kända kostnader och beräknade kostnader i särskilda poster,samt det totala beräknade priset på begravningen samt betalningsvillkoren.
   
 • En auktoriserad begravningsbyrå som förrättar bouppteckningar tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring. Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsskador vid bouppteckning eller arvskifte. Bärare som anlitas av byrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF.
   
 • En auktoriserade begravningsbyrå omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån.
   

Mer om auktorisationen:
 

Vad byrån hjälper till med

 • En medlemsbyrå hjälper till med allt som aktualiseras vid ett dödsfall, dvs själva begravningen med alla moment som omhändertagandet av den avlidne, transporter, ceremonier, minnesstund och gravsättning. Men också gravvård, bouppteckning, utfallande försäkringar mm.
 • Det innebär att byrån bl a ansvarar för kontakter med pastorsämbete och Skatteverket för dödsfallsanmälan, intygsbegäran och släktutredning, kontakter med sjukvårdsinrättning för hämtning av stoftet och ev  behov av balsamering mm. Byrån hjälper till med utformning och förmedling av program, döds- och tackannons och övriga trycksaker, samt bokar begravningslokal, officiant, organist, sångare och andra medverkande. Vidare sker kontakt med kyrkogårdsförvaltning för beställning av gravöppning mm, planering av transporter, ordnande av bärare vid begravning och bisättning, beställning av olika dekorationer samt ordnande av minnesstund liksom upprättande av minnespärm med blomsterförteckning mm.
 • En auktoriserad begravningsbyrå hjälper också till med efterforskningar och alla nödvändiga handlingar rörande utfallande försäkringar och depositioner. 
 • Auktoriserad byrå som inte själv förrättar bouppteckningar och/eller säljer gravvårdar förmedlar dessa tjänster till andra välrenommerade företag med vilka man har samarbetsavtal och med fullt ansvar kan rekommendera.
 • Byrån medverkar självklart till att i förekommande fall förmedla uppdrag till och ta hjälp av auktoriserade byråer på andra orter. En auktoriserad begravningsbyrå gör givetvis hembesök om kunden så önskar.
   

Pris- och produktinformation

 • En medlemsbyrå anger priser på varor och tjänster inklusive moms och andra tillkommande avgifter samt prismärker exponerade varor såväl inne på försäljningsstället som i skyltfönster.
 • Medlemsbyrån lämnar information om priset för varor och tjänster, eller grunderna för hur priset bestäms, lätt tillgängligt på försäljningsstället. Informationen kan lämnas genom väl synliga skyltar eller prislistor som konsumenten kan ta del av utan att särskilt behöva be om den.
 • Den auktoriserade byråns prislista skall innehålla exempel på begravningar i olika prislägen för att underlätta kundens val vid jämförelse mellan olika begravningars och olika begravningsbyråers prislägen.
 • Medlemsbyrån informerar om de tjänster och andra nyttigheter som kan erhållas kostnadsfritt eller mot betalning hos de kyrkogårdsförvaltande myndigheterna.
 • Byrån ger tydlig produktinformation om kistor, bädd och svepningsutrustning.
 • En auktoriserad byrå presenterar också sitt sortiment i ett utförligt och väl genomarbetat katalog- broschyr eller annat informationsmaterial. Kunden skall alltid ges möjlighet att utan medverkan från byråns representant, slutföra sitt val av kista.
   

Dokumentation

 • En medlemsbyrå lämnar skriftlig bekräftelse på kundens beställning, specificerad i särskilda poster på kostnaderna, det totala priset på begravningen samt betalningsvillkoren.
 • En auktoriserad byrå överlämnar en kundmappinnehållande broschyren Ett minne för livet samt foldern Ett stöd för minnet. I övrigt skall en auktoriserad begravningsbyrå tillhandahålla allt material som SBF informerar om på sin hemsida. Kundmappen skall även innehålla en lättläst och specificerad prisuppgift som innehåller skriftlig dokumentation över allt man kommit överens med kunden om samt kopia på manus av dödsannonsen och av SBF rekommenderat informationsmaterial.
 • Härigenom ges kunden en rättmätig möjlighet att hemma i lugn och ro gå igenom beställningen (kanske tillsammans med anhöriga som inte hade tillfälle att närvara vid beställningen) och eventuellt korrigera någon detalj. Kunden blir alltid informerad om vilka möjligheter som finns att göra förändringar i begravningsuppdraget i samråd med begravningsbyrån.
 • En auktoriserad byrå kontaktar alltid uppdragsgivaren någon dag före begravningen och meddelar att alla arrangemang och detaljer är i sin ordning.
 • Byrån sammanställer efter begravningen en prydlig minnespärm med blomsterförteckning mm.
 • Byrån bör också ta kontakt med kunden en tid efter begravningen för att ge kunden möjlighet att lämna synpunkter på uppdragets genomförande och för att efterhöra om det finns önskemål om ytterligare hjälp.

 
Etik

 • En medlemsbyrås arbete innebär att god begravningssed och yrkesetik främjas. Byråns arbetsuppgifter handläggs med största pietet och respekt, både för de anhöriga och den döde.
 • Medlemsbyrån arbetar i enlighet med de etikregler som antagits i SBF:s styrelse, liksom de etiska grundregler för begravningsbyråer som SBF accepterat genom medlemskap i EFFS (European Federation of Funeral Services).
 •  På en medlemsbyrå konfronteras exempelvis kunden inte med kistor och urnor förrän valet skall ske och alla medarbetare ger akt på och respekterar tystnadsplikten. 


Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

 • En auktoriserad begravningsbyrå arbetar i SBF:s Ledningssystem med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det innebär att byrån ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet mot sina kunder när det gäller kvalitet. Det visar också vägen mot mindre miljöpåverkan och en bra arbetsmiljö för byråns medarbetare. 

Marknadsföring

 • En medlemsbyrå utformar all marknadsföring med höga krav på vederhäftighet. Direktreklam som riktas till anhöriga i samband med dödsfall utformas med särskild hänsyn och så att den inte uppfattas som påträngande. Medlemsbyrån avstår från att sända direktreklam tidigare än fyra veckor efter dödsfallet.
 • Byrån använder sig inte heller av hemförsäljning genom hembesök eller per telefon tidigare än 4 veckor efter dödsfallet, om inte kunden själv har tagit initiativ till detta.
  För att inte vilseleda konsumenten att tro att byrån är auktoriserad, får en medlemsbyrå som inte är auktoriserad av SBF, ej marknadsföra sitt medlemskap.
 • En auktoriserad byrå marknadsför sig genom att aktivt använda auktorisationssymbolen såväl exteriört som interiört på exempelvis fasad och i skyltfönster. På samma sätt ingår märket även på trycksaker och i annonser som byrån själv låter producera. För kunden skall det inte råda någon tvekan om att byrån är auktoriserad.
 • En medlem förbinder sig att vid auktorisationens upphörande omedelbart nedmontera auktorisationsskyltar och till SBF återförsälja allt auktorisationsmaterial.
   

Byrålokalen

 • En auktoriserad begravningsbyrå bedriver sin verksamhet i särskild lokal. Byrån ser alltid representativ ut. Såväl exteriört som interiört. Byråns inredning och miljö känns trivsam och välkomnande. Anhörigas besök på byrån sker alltid i lugn och ro. Byrån har regelbundet öppet och affärstiderna tydligt anslagna vid entrén. 
 • Den som ringer en auktoriserad byrå får alltid svar. Efter kontorstid har medlemsbyrån i första hand vidarekoppling av samtal eller en telefonsvarare med hänvisning.
   

Utbildning

 • Medarbetarna på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråers auktorisationsutbildning.
   

Garantier

 • En auktoriserad begravningsbyrå som själv förrättar bouppteckningar tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring. Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsförluster vid bl.a juridiska ärenden. Bärare som anlitas av byrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF.
 • Den auktoriserade begravningsbyrån omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. Reklamationsnämnden består av en åklagare, en advokat, en jurist, en konsumentvägledare, representanter från PRO, en representant från SBF och två erfarna begravningsentreprenörer.
 • Garantifonden, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån. Se vidare i Reklamationsnämnds stadgar §§ 20 och 22.
 • Kontroll av att byrån uppfyller kraven för auktorisation sker genom särskild prövning vart femte år.
   

Kundmaterial

 • En auktoriserad begravningsbyrå handhar allt broschyrmaterial som SBF framställer och informerar om på sin webbplats. 
   

Kundomdömen

Via Reco så får ett stort antal av våra byråer kundomdömen. Reco redovisar endast omdömen från de som har anlitat begravningsbyrån för uppdrag.

Tilll kundomdömen

Fördjupad läsning