Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

A

Arvsskatt

Arvsskatten som slopades den 1 januari 2005 var en skatt som betalades på värdet av det man ärvt.

Arvskifte

Handling som visar vad var och en av arvingarna får som sin del av arvet. Ett arvsskifte skall vara godkänt av alla arvingar för att gälla.

Aska

Askan efter en avliden är allt som blir kvar efter en kremation. Det mesta av askan består av skelettets ben. En mindre del av askan kommer från kistan. Innan askan läggs i urnan eller gravsätts i minneslund, mals askan i en s.k. askberedare på krematoriet.

Askberedare

Maskin som finfördelar (exempelvis genom malning eller krossning) ben och aska efter en kremation. Processen sker på krematoriet innan askan läggs i urnan eller gravsätts i minneslund.

Askgrav

Ett relativt nytt begrepp inom många församlingar. Innebär en liten skötselfri grav för aska utan urna. Oftast för två personer (man och hustru). En askgrav kan normalt inte förses med någon annan gravvård än den lilla namnplatta som hör till graven. Blommor och ljus placeras på särskild plats som är gemensam för alla askgravar. Askgraven har tillkommit som ett mellanting mellan urngrav och minneslund.

Askkvarn

Detsamma som askberedare

Askurna

Förvaringskärl för askan efter en avliden. Kravet som de flesta kyrkogårdsmyndigheter ställer är att volymen är minst 4,6 liter. (Tom år 1999 var volymkravet 4,0 liter). Materialet i en askurna delas in i förgängligt och oförgängligt. Som förgängligt material räknas trä, träfiber, barkmassa, järnplåt och andra material som förintas inom 15 år i jord. Som oförgängliga räknas de urnor som består i jord längre tid, ibland för alltid. Oförgängliga material är exempelvis koppar, brons, keramik och marmor.

Avlida

Få ord har så många synonymer och omskrivningar som avlida: Dö, gå bort, somna in, gå hädan, komma hem, kila vidare, kola, passera gränsen, kallas hem, gå in i den eviga vilan, sluta, ge upp andan, vandra till förskräckelsens konung, gå till sina fäder, bli samlad till sina fäder, få sin avlösning, lämna sin kroppshydda, utkrävas sin själ, vandra den väg där man ej kommer åter, fara ned i det tysta, gå till vila i stoftet, vända åter till sitt stoft, vända åter till jorden, vissna bort, fly undan såsom skuggan, bryta upp och vara hos Kristus, icke vara mer, somna in i evig sömn, kasta in handduken, skaka av sig sitt dödliga skal, dra ner rullgardinen, gå med i den himmelska kören, kila runt hörnet, dra sitt sista andetag.

Avliden

En "avliden person" är synonymt med en "död person", "hädangången person" , ”bortgången” eller "avsomnad". Dvs en person som inte längre lever, som lämnat livet. Jämför med avlida.

Avsked

Den del i begravningsakten då efterlevande går fram till kistan och tar farväl av den avlidne. Vid avskedet kanske man säger några ord tyst till den döde eller högt så att alla hör (begrav-ningstal). I samband med avskedet läggs eventuell handbukett på eller invid kistan. Jfr även tyst avsked och defilering.