När dödsboet saknar tillgångar

Saknar dödsboet tillgångar helt eller delvis, ger kommunen ekonomiskt bistånd till en värdig begravning.
Hänsyn tas då till allmänt vedertagna begravningstraditioner och olika religiösa och etniska gruppers speciella önskemål. Den avlidnes och de anhörigas önskemål beträffande formerna för begravningen bör respekteras, om kostnaden är skälig.

Beloppen och vad som är en värdig begravning varierar mellan kommunerna. Socialstyrelsens rekommendation är att det ekonomiska biståndet bör motsvara kostnaden för en begravning i Sverige och i regel inte vara högre än ett halvt basbelopp.

Rätten till bistånd till försörjning och livsföring i övrigt, dit begravning räknas, står inskriven i socialtjänstlagen. Ansökan görs till socialtjänsten i den kommun där den avlidne vistades.

Relaterade taggar