Val av begravningsplats

Det vanligaste är att man gravsätts i en grav i sin hemförsamling. I mån av gravplatser kan man även välja andra begravningsplatser som ligger utanför hemförsamlingen. Gravrättsinnehavaren, om det är annan än den avlidne, måste alltid lämna sitt samtycke till gravsättning i graven. Det finns olika typer av gravar t.ex.

Gravsättning av kista:

    Jordgrav för en eller flera kistor
    Gravkammare, för en eller flera kistor

Gravsättning efter kremation:

    Urngrav, för en eller flera urnor. Det kan även finnas plats för urnor i en grav för kistor.
    Urnkammare och Kolumbarium, speciella gravrum för urnor under samt ovan mark.
    Askgravplats/lund, en grav för aska.

Askan kan även grävas ner eller strös ut i en minneslund, beroende på begravningsplatsens reglemente. Platsen markeras inte, utan en gemensam plats finns för att lägga blommor eller tända ljus. Generellt så får man inte närvara vid gravsättning i minneslund.

Som alternativ att gravsätta (efter kremation) på en begravningsplats finns möjligheten att strö ut askan i naturen, eller över vatten. Tillstånd erfordras dock från länsstyrelsen.
 

Inom begravningsverksamheten
liksom inom andra verksamheter och branscher, används ett stort antal begrepp, vars betydelse har misstolkats och blivit otydlig eller fått flera betydelser, såväl inom begravningsverksamheten som i det övriga samhället.

En viktig utgångspunkt är också Några begravningsfrågor, regeringens prop. 2011/12:51. Av propositionens 4 kapitel framgår att regeringen menar att det kan finnas ett värde i att begravningshuvudmännen, gärna med andra intressenter, kommer överens om vilka benämningar som ska användas och vad dessa står för.
Syftet med detta arbete är således att
• skapa enighet kring vad begreppen står för
• uppdatera, komplettera och fördjupa begrepp som används i begravningsverksamheten
• förtydliga och göra begripligt vad de olika begreppen står för.

Här finner du Begrepp i begravningsverksamheten 2014