Vilka alternativ finns det på gravar vid kremering?

Vilka alternativ finns det till grav när man vill kremeras?

Det finns många alternativ, men alla är inte tillgängliga överallt. Man får kontakta kyrkogårdsförvaltningen på orten för att få veta exakt vad som gäller just där. Allmänt kan sägas att gravsättning av urna eller aska kan ske på följande sätt:
1. I grav avsedd för enbart urnor
2. I kistgrav. Ibland vill makar begravas på olika sätt men ändå dela grav. Då väljer man lämpligast en kistgrav för där ryms både kista och urna.
3. I minneslund, vilket brukar ses som en anonym begravningsplats. Här får man inte sätta upp någon form av minnesmärke över den avlidne
4. På en askgravplats, ibland kallad asklund, med enskilda gravar markerade.Ofta finns en platta med den avlidnes namn där askan är gravsatt. De anhöriga har begränsad rätt att smycka graven.
5. I en askgravlund, ett gemensamt gravområde där askor grävs ner utan att bestämda gravplatser markeras. De gravsattas namn anges på en plats som inte är i direkt anslutning till den enskilda
askan. Ofta sköts platsen helt av kyrkogårdsförvaltningen.
6. I kolumbarium eller urnmur. Här står urnorna i små nischer inomhus eller utomhus.
7. Genom att strö askan i naturen, till exempel över hav, sjö, älv eller i skog och mark efter tillstånd från Länsstyrelsen i det län där utströendet ska ske. Det finns många sätt att gravsätta en aska och det kan vara bra att reflektera över vilket alternativ som är lämpligt. För många är gravplatsen viktig. Den utgör en sista länk till någon och anhöriga har någonstans att gå för att minnas och sörja. Glöm inte att prata med nära anhöriga, barn och barnbarn, om detta. En gravplats innebär inte alltid ett betungande ansvar för skötsel. För en del är denna plats det enda ”egna” som finns kvar i hembygden.

FAQ Type: 
Normal