Hem

Memento är magasinet om livet och döden.

Memento #2 - 2022

Många gode män gör mer än vad som krävs

Lagstiftningen som reglerar gode mansuppdrag är omodern och öppnar för tolkningar. En statlig utredning tycker att många gode män snålar. Men många gör också mer än vad som krävs.

Uppdraget som god man regleras bland annat i Föräldrabalken med formuleringar som är över 100 år gamla. En god man ska bevaka sin huvudmans rätt, förvalta egendom och sörja för person. Johannes Claesson, som är överförmyndarhandläggare i Solna, menar att de olika delarna går i varandra. Praxis har förändrats över tid och lagen skulle behöva moderniseras. En statlig utredning har uppmärksammat områden där det finns problem och brister och lämnade en mängd förslag 2021.

– Vi hade hoppats att förslagen skulle hanterats i år, men det vi arbetar med tangerar andra andra befintliga lagar, som till exempel banklagstiftningen vilket gör arbetet med en ny lag komplext, säger Johannes Claesson.

Totalt finns ungefär 45 000 gode män i landet. Det är ett frivilligt samhällsuppdrag så rent lagmässigt finns bara ideella ställföreträdare - med en ersättning per uppdrag med ungefär 1 000 kronor i månaden. Jurister, ekonomer och andra med yrkesmässig kompetens som tar på sig många uppdrag kan lägga upp arbetet mer rationellt men de får inte mer i ersättning.

Trots detta finns några privata företag med professionella gode män som anlitas av ett antal kommuner och här är det tveksamt om lagen egentligen tillåter detta, menar Johannes Claesson.

– Eftersom det är ett personligt uppdrag ställer det frågor runt sekretessen och vilka handlingar som blir offentliga, säger han.

Det finns inget maxtal för hur många uppdrag någon kan ha. Bland Stockholms 8 000 gode män är det genomsnittliga antalet två uppdrag.

– Som tillsynsmyndighet granskar vi noga de som har många. Att någon är god man för en anhörig är det vanligaste, säger Håkan Andersson, chef för överförmyndarförvaltningen i Stockholm.

Han anser att de allra flesta gör mycket mer än vad som ingår i uppdraget.

– Många är väldigt ensamma. Kanske är den gode mannen den enda som ger en julklapp eller gratulerar på födelsedagen. Men det räcker inte att bara vara snäll, redovisning ska lämnas in till oss.

En ordentlig människa som kan sköta en hushållsbudget och vet hur samhället fungerar räcker för de flesta uppdrag. Då klarar man av att ge det stöd som krävs i nio fall av tio tycker Håkan Andersson. Men så finns det de som har en mer komplicerad situation. De kan vara dömda för brott, ha ett skadligt drogbruk, en psykisk sjukdom eller släktingar som är kriminella.

– Då blir uppdraget mer krävande.

Därför skulle det behöva regleras att det fanns professionella ställföreträdare som kan ge sådant stöd, säger Håkan Andersson.

Det tycker också den statliga utredningen, samtidigt vill man öka förutsättningarna att behålla det ideella inslaget. Utredningen föreslår en statlig myndighet för att samordna verksamheten, ansvara för råd och instruktioner och ordna en nationell obligatorisk utbildning för alla gode män.

– Det här är en liten och udda verksamhet i många småkommuner, i Stockholm är vi gynnade, men många har svårt att hålla kompetensen uppe, säger Håkan Andersson.

Ett annat förslag från utredningen är att huvudmannens egen vilja eller förmodade inställning ska få större betydelse. Det har visat sig att ställföreträdare ibland strävar efter att huvudmannen ska spara så mycket pengar som möjligt och inte vill använda huvudmannens medel till sådant som skulle göra livet bättre.

Utredningen föreslår att den gode mannen ska ta större hänsyn till välbefinnandet.

Många huvudmän tycker att de har liten eller ingen insyn i ställföreträdarens verksamhet. Vissa huvudmän tycker att ställföreträdaren fattar beslut utan att involvera dem. Därför vill utredningen att gode männen ska ha en lagreglerad skyldighet att informera.

Möjligheten att skriva en framtidsfullmakt och själv i förväg bestämma vem som ska vara ens ställföreträdare har inte hittills minskat antalet uppdrag i Stockholm.

– Många saker påverkar samtidigt. Lagen kom 2017 och det finns säkert skrivna fullmakter som inte trätt i kraft, då inget behov ännu funnits, säger Håkan Andersson.

Text: Anna Fredriksson 
Illustration: Sara Wiklander

Läs mer:
Ställföreträdarutredningens förslag: 
Gode män och förvaltare – en översyn, Statens offentliga utredningar 2021:36