Hur dödsboanmälan går till

Om förutsättningar för dödsboanmälan bedöms kunna föreligga gör socialtjänsten tillsammans med anhörig i vissa fall ett hembesök i den avlidnes bostad och besiktigar egendomen samt tar del av handlingar som rör förhållandena i boet. Vid hembesöket ska boets värde uppskattas genom en värdering av bohaget. Normalt lösöre värderas för sig. Lösöre av ekonomiskt värde utöver det vanligen förekommande i ett ordinärt hem värderas och antecknas separat såsom smycken, antikviteter, konst och äkta mattor.

Ett summariskt protokoll över inventarierna upprättas och undertecknas av samtliga närvarande.

Socialtjänsten kontrollerar efterlämnade handlingar som exempelvis lönebesked, pension, semesterersättning, banktillgodohavande, livförsäkring, testamente, äktenskapsförord, deklarationer, skuldebrev, försäkringar, andel i oskiftat bo eller handelsbolag.
Ytterligare information om dödsboanmälan lämnas av respektive kommun.

Relaterade taggar