Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska normalt en bouppteckning göras. Bouppteckningen är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder och ska påbörjas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen bekostas av dödsboet.

Om den dödes tillgångar endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet (innefattar även minnesstund, gravsten eller komplettering av tidigare sten, tänkt bouppteckningskostnad och kostnader för avveckling av bohag och bostad mm) och det inte finns någon fast egendom eller tomträtt, kan bouppteckningen ersättas med en dödsboanmälan. 

Dödsboanmälan upprättas av kommunens socialtjänst och ska vara skriftlig. Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet till Skatteverket. Dödsboanmälan görs av socialtjänsten utan kostnad.

En utredning om dödsboanmälan startar normalt genom att en dödsbodelägare anmäler till socialtjänsten att det kan finnas förutsättningar för en dödsboanmälan.

Att det finns förutsättningar för dödsboanmälan ska socialtjänsten kunna konstatera utan någon mera ingående undersökning. Socialtjänsten kan dock anse att dödsboanmälan inte ska ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller om det behövs mera omfattande efterforskningar beträffande den dödes tillgångar. Även när efterlevande makes tillgångar och ekonomiska förhållanden nämnvärt skiljer sig från den avlidnes eller om det finns äktenskapsförord eller testamente kan socialtjänsten vara tveksam till att göra en dödsboanmälan.

Det kan även bli aktuellt att göra en dödsboanmälan när ett barn har avlidit. Socialtjänsten gör en bedömning om detta i varje enskilt fall.

Relaterade taggar