Dataskyddsombud

SBF:s dataskyddsombud är Edward Götmar, edward@gotmars.se, som också är SBF:s internrevisor och väl insatt i branschen. Dataskyddsombudet inom SBF ska från en övergripande roll tillse att branschöverenskommelsen efterlevs samt vara ett stöd i det fortlöpande arbetet att diskutera rutiner och arbetssätt inom SBF i syfte tillvarata den enskildes intressen.